• به اطلاع محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

    معاشات ماه فبروری سال ۲۰۱۶ بتاریخ ۲۶/۰۲/۲۰۱۶ به اک بانک حواله گردیده است،‌ محصلین محترم مطلع باشند.

    قابل یادآوری است که، در ماه فبروری نظر به پول ارسالی از مرکز برای محصلین دوره لیسانس ۴۹۵٫۴۰ لیره، برای ماستری ۷۴۳٫۱۱ لیره و دوکتورا ۹۹۰٫۸۱ لیره حواله گردیده است،‌که مطابق پولی ارسالی از مرکز، مبلغ های فوق نظر به دوره تحصیلی برای محصلین نیز حواله گردیده است.

    بااحترام
    سفارت افغانستان در انقره