• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولت افغانستان!

    طوریکه مستحضرید، اک بانک (AKBANK) در ماه فبروری سال 2017 در حسابات 196 تن محصلین بورسیه دولت افغانستان اشتباهاً به عوض 500 لیره ، مبلغ 1000 لیره ارسال نموده است. با در نظرداشت این موضوع برای این عده محصلین؛ در ماه مارچ 2017 معاش حواله نخواهد شد و مبلغ 500 لیره اضافی ماه فبروری 2017  که به حسابات شان جمع شده است در جمع معاش ماه مارچ 2017 محسوب می شود.

    بناً محصلین محترم که دوبار به حساب شان معاش در ماه فبروری 2017 حواله شده است، مطلع باشند.

    بااحترام