• قابل توجه محصلین دور اول بورسیه های دولتی افغانستان؛

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی مبنی بر ارسال سند تحصیلی (‌ اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات ) الی ختم سمستر اول سال تحصیلی 2016-2017 محصلین دور اول (2011) از طریق بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه ، یکبار دیگر آخرین تاریخ برای اخذ اسناد فوق الذکر تاریخ 10 ماه اپریل سال 2017 اعلام میگردد،‌ محصلین محترم دور اول که در زمینه ارسال اسناد خود الی تاریخ یاد شده اقدام ننمایند. تمامی امتیازات و معاش شان قطع و حق هیچ نوع شکایت را نخواهند داشت همچنان در جمع محصلین ترک تحصیل خود سرانه جهت اجراآت قانونی بعدی به مرکز معرفی خواهند گردید.

    نوت:‌ اصل اسناد در آدرس سفارت که قبلاً هم نشر گردیده ارسال و همچنان کاپی را میتوانند از طریق ایمیل دفتر آتشه تحصیلی که در دو اطلاعیه قبلی تذکر یافته بود نیز ارسال نمایند.

    بااحترام