• قابل توجه محصلین دور اول بورسیه های دولتی !

  به اطلاع آنعده از محصلین که اسناد برحالی و تحصیلی خود الی الیوم به این اداره ارسال ننموده اند، واسامی آن ها در ذیل است،رسانیده می شود: معاشات ماه اپریل سال 2017 شان ( 24 تن) ارسال نشده است.

  قابل تذکر می داند معاشات آنها تا ارسال اسناد برحالی و تحصیلی شان ارسال نخواهد شد و به عنوان ترک تحصیل خود سرانه به مرکز معرفی خواهند گردید.

  1- HUSSAIN HAIDARY

  2- QURATULLAH MOHAMMADI

  3- MOHAMMAD ALAWI

  4- NASRULLAH MONIRY

  5- SHAMSULHAQ BASIR

  6- ABDULRASHID TORKHAN

  7- MOHAMMAD TARIQ ABHAR

  8-MURADAHMAD SOLTANI

  9- ASLAM WAZEER BARAN

  10- OMIDULLAH ZEINEBAD

  11- SAYED JALAL MUSAWI

  12- MOHAMMAD AZAM TARAKAY

  13- MUSTAFA QUAL KHALEQY

  14- KHAJA MOHAMMAD MATIN SADDIQI

  15- SEDIQULLAH HABIBI

  16- NEMATULLAH JALALZAI

  17- NAJIBULLAH HAIDARY

  18- ABDUL QAYOOM KAMAL POORY

  19- MOHAMMAD YOUNOUS NOORZI

  20- KARIMULLAH AHMADI

  21- AHMAD ARSHAD RAOFE

  22- NORADIEN MASROR

  23- NASER MAMADY

  24- ABBAS JAFARI