• قابل توجه محصلین عزیز بورسیه های دولتی افغانستان؛

    طوریکه دیده می شود از مدتی بدینسو عرایض از جانب محصلین عزیز عنوانی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تبدیلی شان، از یک پوهنتون به پوهنتون راجع می گردد.

    گفتنیست تبدیلی پوهنتون ها،‌ و رشته ها از صلاحیت سفارت نبوده و حیطه صلاحیت مقام وزارت تحصیلات عالی میباشد. محصلین عزیز در صورتیکه خواستار تبدیلی ها میباشند باید از طریق وزارت تحصیلات عالی طی مراحل نماید.

    بااحترام

    سفارت افغانستان – دفتر اتشه تحصیلی