• سفر هیئت عالی رتبه وزارت تحصیلات عالی به انقره !

    به اساس حکم شماره ۲۵۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، هیأت تحت ریاست آقای بری صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی، که در ترکیب خود اعضای از وزارت امورخارجه، مالیه و وزارت تحصیلات عالی دارد، جهت رسیدگی به وضعیت و شکایات محصلین بورس های دولت افغانستان مبنی بر عدم پرداخت معاشات آنها از مرکزبدلیل موفق نشدن برای کسب نمره کامیابی، وارد انقره گردید.

    در نشست که به همین منظور در سفارت افغانستان در انقره دایر گردید سفیر افغانستان اولاً تشریف آوری هیات را خیر مقدم گفته و در زمینه اعتراضات محصلین و چگونگی پروسه تحصیلات عالی در ترکیه  و در نهایت سرنوشت این محصلین که آینده سازان کشور اند، معلومات همه جانبه ایراد نمود. منجانب آقای بری صدیقی ضمن ابراز امتنان و تشکری، تاکید بر حکم مقام ریاست جمهوری نمود.

    آقای صدیقی گفت هیآت خواستار یک راه حل معقول برای برون رفت از این چالش می باشد. هیات در اولین روز اقامت شان در انقره با عده از محصلین افغان در ترکیه دیدار نمودند.