• قابل توجه محصلین بورسیه ترکیه (YTB):

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی این سفارت، به اطلاع آنعده محصلین که مدد معاش دریافت می نمودند و اسنادهای خود را به این سفارت ارسال نموده بودند رسانیده میشود. طبق ملاحظه وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان محصلینکه در سالهای 1388، 1389 و 1390 شامل این برنامه گردیده بودند، باید بصورت طبیعی اصولاً با درنظر داشت یکسال آموزش لسان و چهار سال دوره تحصیلی رشتوی میبایست بین سالهای 1393، 1394 و نهایتاً در سال 1395 فارغ گردیده و از لست مستحقین مددمعاش حذف گردند. آنهائیکه در رشته طب مصروف تحصیل میباشند، مستحق مددمعاش می باشند.

    بادرنظرداشت موارد فوق و مشکلات محصلین عزیز، همچنان از مدت بدینسو عدم پرداخت مددمعاش، از طرف این سفارت جهت حل موضوع با هماهنگی با ادارات ذیربط تعقیب می گردد. درصورت دریافت هدایت مرکز عندالموقع محصلین متذکره مطلع میگردند.