• قابل توجه محصلین بورسیه ترکیه (YTB):

  به تعقیب اطلاعیه های قبلی این سفارت، به اطلاع آنعده محصلین که مدد معاش دریافت می نمایند و اسنادهای خود را به این سفارت ارسال نموده اند، رسانیده میشود. طبق هدایت ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه لطفاً:

  ۱- کاپی سند و تاریخ شروع و ختم لسان ترکی (TÖMER)

  ۲- در صورت آموزش زبان انگلیسی؛ کاپی سند و تاریخ شروع و ختم آن

  ۳- آغاز دروس در دانشگاه

  خویش را الی ختم روز جمعه مؤرخ 23 جون 2017 به ایمیل آدرس()این سفارت ارسال نمایند.

  قابل یاد آوریست در صورت عدم ارسال اسناد الی ختم تاریخ معینه، هیچ محصلی حق شکایت را ندارد.