• قابل توجه محصلین بورسیه ترکیه (YTB):

    به تعقیب اطلاعیه های قبلی خویش، این سفارت برای اطلاع بروقت محصلین عزیز، هدایت مؤرخ 31/3/1396 ریاست محترم فرهنگی وزارت امور خارجه را غرض آگاهی محصلین افغان که مدد معاش دریافت می نمودند ذیلاً رسانیده می شود:

    "مطابق به طرزالعمل مددمعاش محصلین افغان در خارج و بر اساس مکتوب مؤرخ 27/3/1396 وزارت محترم تحصیلات عالی، محصلین فارغ، ناکام، منفک و همچنین محصلینکه تحصیل خویش را در مدت زمان معینه به اتمام رسانیده نتوانند، مستحق مددمعاش نمیباشند.

    با درنظر داشت مراتب فوق، هدایت داده میشود تا موضوع را جدا در نظر داشته در غیر آن مسئولیت بعدی متوجه آن نماینده گی محترم خواهد بود."