• قابل توجه محصلین دور اول و دوم بورسیه های دولتی افغانستان!

    محصلین گرامی که در سال تحصیلی 2016-2017 فارغ گردیده اولا برای شان تبریک گفته ثانیا از تمام شان تقاضا به عمل میآید تا دیپلوم های شان را جهت تصدیق به سفارت (‌ دفتر اتشه تحصیلی )‌ بیآورند.

    در غیر آن اسناد فراغت شان در مرکز قابل تصدیق نخواهد بود.

    بااحترام