• به اطلاع محصلین ماستری و دوکتورا بورسیه های دولتی افغانستان !

    یکبار دیگر اکیداٌ اطلاع داده می شود هر چه عاجل اسناد بر حالی و ترانسکریبت نمرات با ذکر زمان دقیق فراغت الی فردا جمعه  مورخ  2017/7/28  به دفتر اتشه تحصیلی ارسال گردد.

    در غیر آن محصلین که اسناد خویش را حاضرننمایند در جمله ترک تحصیل محسوب گردیده به وزرات معرفی شده حق شکایت را نخواهند داشت.

    با احترام

    سفارت کبرای جمهور اسلامی افغانستان - انقره

     دفتر اتشه تحصیلی