• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

  به اطلاع تمام محصلین بورسیه های دولتی افغانستان رسانیده می شود،‌ الی تاریخ 25/09/2017 اورنجی بلگه و ترانسکریپت نمرات سال تحصیلی 2016 - 2017 آنهم نسخه اصلی، خود را با فورم معلوماتی که ضمیمه این اطلاعیه میباشد هر چه عاجل به دفتر اتشه تحصیلی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره ارسال نمایند. تا دیر نشده راپور سالانه شان ترتیب و به هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به آن وزارت ارسال گردد.

  قابل یاددآوریست هیچ نوع اسناد از طریق ایمیل به شکل سکن شده و بدون موجودیت فورم که ضمیمه میباشد قابل قبول نبوده و در صورت تاخیر از تاریخ یاد شده،‌ محصل مستقیم منحیث ترک تحصیل خود سرانه به وزارت محترم تحصیلات عالی اخبار خواهد گردیده، امتیازات شان قطع و اصلا هیچ نوع بهانه و شکایت قابل قبول نخواهد بود .

  ادرس پست سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره :‌

  Cinnahcaddesi No.88 cankaya – Ankara / Turkey

  بااحترام و حرمت

  سفارت افغانستان در انقره/ دفتر اتشه تحصیلی

  لینک فورم معلوماتی