• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

  به تعقیب اطلاعیه قبلی دفتر اتشه تحصیلی در سفارت أفغانستان مقیم انقره به اطلاع تمام محصلین بورسیه های دولتی افغانستان رسانیده می شود، الی تاریخ 25/09/2017 اورنجی بلگه وترانسکریپت نمرات سال تحصیلی 2016=2017 آنهم نسخه اصلی، خود را با فورم معلوماتی که ضمیمه این اطلاعیه میباشد هر چه عاجل به دفتر اتشه تحصیلی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره ارسال نمایند. تا دیر نشده راپور سالانه شان ترتیب و به هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به آن وزارت ارسال گردد.

  قابل یاددآوریست هیچ نوع اسناد از طریق ایمیل به شکل سکن شده و بدون موجودیت فورم که ضمیمه میباشد قابل قبول نبوده و در صورت تاخیر از تاریخ یاد شده،‌ محصل مستقیم منحیث ترک تحصیل خود سرانه به وزارت محترم تحصیلات عالی اخبار خواهد گردیده، امتیازات شان قطع و اصلا هیچ نوع بهانه و شکایت قابل قبول نخواهد بود .

  طوریکه مستحضرید،‌ نتایج خواسته شده، مستقیم روی حیات تحصیلی یک محصل تاثیر خواهد داشت. چون قرار است به اساس همین راپور وزارت تحصیلات عالی فیصله های خود را که در قبال محصلین ترکیه اتخاذ نموده نیز تطبیق نماید. بنا هر تاخیر، سهل انگاری و بی تفاوتی می تواند سر نوشت ساز باشد . یک بار دیگر اکیدا تقاضا می گردد که اسناد خواسته شده را در وقت تعین شده ارسال نموده و نباید محصلین عزیز با حیات تحصیلی شان بازی نمایند.

  ادرس پست سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره :‌

  Cinnah caddesi No.88 cankaya – Ankara / Turkey

  بااحترام

  سفارت افغانستان در انقره/ دفتر اتشه تحصیلی 

  لینک فورم معلوماتی