• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیه!

    محصلین عزیز !

    بتاسی از فیصله شورای وزیران و کمیسیون عالی بورس های وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ایجاب می نماید تا آنعده محصلین محترم که تا فعلاً اسناد مطالبه شده تحصیلی خویشرا معنونی این اداره گسیل  نکرده اند تا تاریخ ۲۹-۰۹-۲۰۱۷ یعنی ختم رسمیات روز جمعه به ادرس دفتر اتشه تحصیلی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نمایند .

    در غیر آنصورت کسانیکه اسناد خود را ارسال ننموده باشند نزد این اداره منحیث محصلین که خود سرانه ترک تحصیل نموده اند پنداشته شده و به پوهنتون های جمهوری ترکیه و وزارت تحصیلات عالی موضوع ترک تحصیل شان رسماً ابلاغ خواهد گردید . آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی – سفارت افغانستان – انقره