• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان!

  دفتر اتشه تحصیلی با در نظر داشت مشکلات اقتصادی محصلین عزیز در کشور ترکیه، موضوع توزیع معاشات محصلین را در زمان تکمیل نمودن راپور سال تحصیلی 2016-2017 به وزارت محترم تحصیلات عالی شریک نموده و طالب هدایت شده است.

  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی،‌ موضوع را به کمیسیون عالی بورسهای وزارت محترم تحصیلات عالی راجع نموده تا باشد کمیسیون محترم در مورد فیصله خود را صادر نماید،‌ که قرار است در جریان هفته آینده ماه جاری (‌ میزان سال 1396 )‌ دایر گردد.

  بنا دفتر اتشه تحصیلی در قسمت توزیع معاشات محصلین،‌ منتظر هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی خواهد بود و به مجرد ارسال هدایت، طبق آن اجراات لازمه صورت خواهد گرفت.

  محصلین گرامی ویب سایت سفارت را تعقیب نموده و منتظر اطلاعیه دفتر اتشه تحصیلی باشند.

  بااحترام

  دفتر اتشه تحصیلی – سفارت افغانستان- انقره