• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    دفتر آتشه تحصیلی با در نظر داشت مشکلات اقتصادی محصلین عزیز در این کشور، موضوع توزیع معاشات آنها را در زمان تکمیل نمودن راپور سال تحصیلی 2016-2017 به وزارت محترم تحصیلات عالی شریک نموده و طالب هدایت در زمینه گردیده؛ ومقام محترم وزارت تحصیلات عالی موضوع را به کمیسیون عالی بورس های وزارت محترم تحصیلات عالی راجع نموده اند تا باشد کمیسیون محترم در مورد فیصله خود را صادر نماید،‌ قرار است در جریان همین هفته ماه جاری (‌ میزان سال 1396 )‌ دایر گردد.

    بناً  دفتر آتشه تحصیلی در قسمت توزیع معاشات محصلین،‌ منتظر هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی خواهد بود .

    محصلین گرامی ویب سایت سفارت را تعقیب نموده و منتظر اطلاعیه دفتر آتشه تحصیلی باشند.

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی – سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره