• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    محصلین عزیز؛  امسال به نسبت حساس بودن موضوع راپور تحصیلی ، دفتر آتشه تحصیلی در سفارت افغانستان به تعقیب چهارمین اطلاعیه خود یکبار دیگر برای آنعده از محصلین که تا حال از افغانستان نیامده اند و یا تازه آمده اند و یا هم به هر دلیلی که تا حال اسناد خود را ارسال ننموده اند،‌ برای شان فرصت داده می شود تا ختم هفته جاری روز جمعه (  06/10/2017 ) اسناد خواسته شده ( اورنجی بلگه،‌ ترانسکریپت نمرات و فورم معلوماتی )‌ را به ادرس سفارت ارسال نمایند.

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی – سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره