• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

  معاشات ماه سپتامبر (‌ ایلول )‌ سال 2017 به حسابات تان الیوم حواله گردید.

  نوت:‌

  البته این معاش به اثر تاکید زیاد سفارت از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی هدایت گرفته شده که صرف در مورد همین ماه فوق الذکر می باشد،‌ معاشات ماه های بعدی تان ارتباط مطلق با نتایج راپور تان خواهد داشت چون قرار است فیصله شورای محترم وزیران و کمیسیون عالی بورسها تطبیق گردد،‌ محصلین از همین امروز مطلع باشند و ویب سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره را تعقیب نمایند.

  بااحترام

  دفتر اتشه تحصیلی

  سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره