• قابل توجه محصلین بورسیه های دولتی افغانستان

    به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی جدول تخصیص معاشات از اول جنوری الی اخیر جون سال ۲۰۱۶ در سه کتگوری لیسانس، ماستر و دوکتورا، منظور گردیده است که سفارت افغانستان به اساس آن در زمان توزیع معاشات با در نظر داشت نرخ اسعاری اجراات لازم را الی اخیر جون ۲۰۱۶ قرار خواهد داد.

    محصلین محترم مطلع باشند.

    نوت: جدول معاشات و مکتوب رسمی وزارت تحصیلات در ضمیمه موجود میباشد.