• قابل توجه محصلین بورسیه ترکیه (YTB):

  به تعقیب اطلاعیه های قبلی این سفارت، برای اطلاع بروقت محصلین عزیز، تعقیب و هماهنگی موضوع مددمعاش، از اثر هدایت مؤرخ 7/7/1396 ریاست محترم روابط فرهنگی وزارت امور خارجه غرض آگاهی محصلین افغان که مدد معاش دریافت می نمودند ذیلاً رسانیده می شود:

  موضوع مددمعاش از طریق ریاست روابط فرهنگی با هماهنگی با سفارت ج.ا. افغانستان در انقره به ادارات ذیربط اخبار گردیده و پیگیری میگردد. اما نسبت ملاحظات بعضی از ادارات مربوطه، مددمعاش محصلین مذکور تا هنوز از اجرا باز مانده است. به منظور جلوگیری از تاخیر بیشتر در اجرای مددمعاش محصلین برحال و اجرای مددمعاش فارغ التحصیلان در مرکز، جدول شهرت محصلین مستحق مددمعاش با ذکر دوره آموزش لسان های ترکی و انگلیسی ترتیب و در اسرع وقت عنوانی ریاست فرهنگی گسیل گردد.

  با درنظر داشت موارد فوق و طبق هدایت ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه و همچنان سال تحصیلی 2018-2017 در ترکیه جدیداً آغاز گردیده و از وضعیت تحصیلی شما به مرکز اطلاع داده شود، لطفاً:

  ۱- اصل سندبرحالی (Öğrenci Belge) و اصل ترانسکرپت (Transcript)

  ۲- محصلین که فارغ گردیده باشند، کاپی های دیپلوم و ترانسکرپت و یا هم سندفراغت، تائید شده نماینده گی های افغانستان در ترکیه

  ۳- کاپی سند و تاریخ شروع و ختم لسان ترکی (TÖMER)

  ۴- در صورت آموزش زبان انگلیسی؛ کاپی سند و تاریخ شروع و ختم آن

  اسناد تقاضا شده خویش را  الی ختم روز جمعه، مؤرخ 20 اکتوبر 2017 به آدرس این سفارت ارسال نمایند. در صورت عدم ارسال اسناد الی ختم تاریخ معینه، هیچ محصلی حق شکایت را ندارد.

  قابل تذکر است، قبلاً تعداد از محصلین صرفاً صفحه اول سند تومر خویش را فرستاده بودند، لطفاً صفحه که تاریخ فراغت درج میباشد، الزامی است.

  آدرس سفارت: Afghanistan Büyükelçiliği, Cinnah Caddesi, No: 88, Çankaya Ankara