• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    معاشات ماه اکتوبر 2017 محصلین محترم به حسابات بانکی شان حواله گردید.

    معاشات ماه های بعدی شما به رویت نتایج تحصیلی، در روشنی فیصله شورای محترم وزیران و کمیسیون عالی بورسها اجراآت خواهد شد.

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی

    سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره