• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    معاشات ماه نوامبر 2017 به حسابات بانکی تان الیوم جمعه 24/11/2017 ارسال گردید.

    نسخه نهایی راپور سال تحصیلی 2016-2017 تان نیز به وزارت جهت هدایت نهایی ارسال گردیده است که بعد از اخذ هدایت آن مقام محترم، معاشات و سایر امتیازات تان در روشنی فیصله شورای محترم وزیران، کمیسیون عالی بورسها و هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان اجراات خواهد شد. 

    بااحترام 

    دفتر اتشه تحصیلی

    سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان- انقره