• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    الیوم 29/11/2017 در حضور داشت دو تن از نماینده گان محصلین دور اول بورسیه های دولتی افغانستان،‌ با اقای یاوس گونال ریس عمومی اداره تنظیم لیلیه ها در مورد قطع غذا از طرف لیلیه ها برای یک تعداد از محصلین صحبت شد. ایشان فرمودند که قانون از پارلمان تصویب شده است و جهت ملاحظه شد جلاالتماب ریس جمهوری ترکیه،‌ منتظر است که طی 15 یا 20 روز دیگر مشکل حل خواهد شد.

    بنا آنعده از محصلین که دارای چنین مشکل باشند،‌ مطلع باشند که الی مدت فوق الذکر به اساس گفته ریس عمومی اداره تنظیم لیلیه ها مشکلات قطع غذا رفع خواهد شد. و این مشکل صرف برای محصلین ما نبوده بلکه محصلین داخلی و خارجی شامل این امر می باشند یعنی عمومی می باشد .

    بااحترام

    دفتر اتشه تحصیلی