• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    موضوع اجرای معاشات محصلین محترم بورسیه های دولت جمهوری اسلامی  افغانستان به اساس فیصله شورای محترم وزیران و کمیسیون عالی بورسها در سال 2018  برای شناسایی محصلین مستحق و غیر مستحق، در جریان بوده و دفتر آتشه تحصیلی منتظر هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در زمینه می باشد .

    با دریافت هدایت آن مقام محترم،  دفتر آتشه تحصیلی مانند همیش در خدمت محصلین گرامی خواهد بود

    بااحترام

    سفارت جمهوری اسلامی افغانستان – انقره

    دفتر آتشه تحصیلی