• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

  به اساس فیصله شورای محترم وزیران و کمیسیون عالی توزیع بورس ها بتاریخ 6 حوت سال 1396 و پیشنهاد متن شماره 629 مورخ 18/12/1396 ریاست محترم تحصیلات در خارج وزارت تحصیلات عالی و حکم مکتوب شماره 359 مورخ 08/12/1396 ریاست محترم مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و حکم جلالتماب وزیر صاحب تحصیلات عالی چنین فیصله به عمل امده است.  

  1- به تعداد 28 تن محصلین دور اول که  ناکام سه ساله و بیشتر از ان می باشند، قطع امتیازات شده و لست شان از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی رسما جهت اجراات عملی به سفارت گسیل گردیده است. 

  2- به تعداد 30 تن محصلین دور دوم که ناکام سه ساله و بیشتر از آن می باشند، قطع امتیازات شده و لست شان از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی رسما جهت اجراات عملی به سفارت گسیل گردیده است.

  3- به تعداد 75 تن محصلین دور سوم که ناکام سه ساله و بیشتر از ان می باشند، قطع امتیازات شده و لست شان از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی رسما جهت اجراات عملی به سفارت گسیل گردیده است.

  معاشات سایر محصلین که مستحق اخذ امتیازات می باشند،  نیز به شکل جداگانه شناسایی گردیده و رسما از طریق مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به سفارت افغانستان جهت اجراات عملی گسیل شده است . و باید گفت که معاشات ماه فبروری  سال 2018 محصلین مستحق به اساس لست ارسالی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی الیوم جمعه مورخ 02/03/2018 به حسابات محصلین  رسما ارسال گردید.

  نوت :‌ در مورد ارسال معاشات محصلین دوره دوکتورا از بابت ماه فبروری سال 2018 الی اکنون هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به این سفارت صادر نگردیده است. به مجرد اخذ هدایت ان مقام محترم دفتر اتشه تحصیلی طبق هدایت در خدمت خواهد بود .

  یادداشت :‌ دفتر اتشه تحصیلی منحیث پل ارتباطی میان محصلین و وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان بوده و منحیث مادون وزارت محترم تحصیلات عالی مسوولیت اجراات اوامر ان مقام محترم را دارد.  در زمینه قطع امتیازات و فیصله شورای محترم وزیران و کمیسیون عالی بورسها هیچ نوع صلاحیت اجراییوی درمغایرت  به اوامر آن مقام محترم را نداشته و دخالت نموده نمی تواند .

  بااحترام

  سفارت جمهوری اسلامی افغانستان – انقره

  دفتر آتشه تحصیلی