• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

    به اساس معلومات وزارت محترم تحصیلات عالی، چون شروع سال مالی در افغانستان بود، پروسه انتقال معاشات محصلین در وزارت محترم مالیه تحت اجرأ می باشد.

    با رسیدن معاشات عندالموقع به محصلین محترم توزیع خواهد شد.

    مطلع باشند