• به اطلاع عموم محصلین بورسیه های دولتی افغانستان!

  حسب برهدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان، محصلین که از ابتدا عزیمت الی اکنون به هر دلیلی که بوده و برای خود حسابات بانکی باز نکرده اند و معاشات و سایر امتیازات شان به حسابات بانکی همصنفیان شان پرداخت میگردید، منبعد به هیچ عنوان پول یک محصل به محصل دیگر انتقال نخواهد شد. و محصلین که حسابات بانکی در اک بانک کشور ترکیه ندارد، مکلف اند الی تاریخ ۱۰ اپریل ۲۰۱۶ برای خود حسابات محصلی لیره و دالر، باز نمایند. در صورتیکه الی تاریخ ذکر شده حساب باز ننموده و به سفارت معرفی ننماید، معاشات شان انتقال نخواهد یافت و حق شکایت را هم نخواهند داشت.

  نوت: محصلین محترم میتوانند از طریق پست،‌ ایمیل و فکس کارت های و حسابات خود به دفتر اتشه تحصیلی ارسال نمایند،‌ و یا در صورتیکه ضرورت به معلومات مزید داشته باشند، با شماره های ذیل با ما به تماس شوید.

  تیلیفون دفتر:

  +۹۰ ۳۱۲ ۴۴۲ ۳۳ ۴۳

  تیلیفون مبایل:

  +۹۰ ۵۳۸ ۲۴۸ ۰۱ ۰۰

  ایمیل :

  muhassilin@hotmail.com

  afg.eduattache.tr@hotmail.com

  شماره فکس:

  +۹۰ ۳۱۲ ۴۴۲ ۳۳ ۴۵

  بااحترام
  سفارت افغانستان در انقره