• قابل توجه محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان در جمهوری ترکیه!

  به اساس شهر های ذیل لطفا یک نماینده  با صلاحیت خویش را  انتخاب کرده و با مشخصات نام – تخلص – شماره مبایل و ادرس ایمیل فعال درج یک جدول نموده و به ایمیل ادرس ذیل ارسال نماید .

  مکلفیت های نماینده هر شهر !

  1- موضوعات  خبری دفتر اتشه تحصیلی را که از طریق ایمیل شان دریافت مینمایند به متباقی محصلین اطلاع رسانی نمایند.

  2- در صورت ضرورت شریک نمودن و بحث روی موضوعات تنها با نماینده های یاد شده موضوع در میان و متباقی محصلین از طریق انها باخبر باید شوند .

  3- در صورت ضرورت ملاقات ها، با نماینده های مورد ضرورت ملاقات صورت خواهد گرفت و از طریق انها موضوعات به سمع محصلین دیگر رسانیده خواهد شد .

  نوت :‌ لطفا نماینده ها خویش در به شکل جدول که در ذیل به قسم نمونه برای تان تهیه شده درج نماید و بعد از مکملنمودن و انتخاب مکملنماینده ها به اساس هر شهر انرابا درج امضا نماینده هر شهر به ادرس دفتر اتشه تحصیلی در انقره الی چهار شنبه مورخ ۱۵-۰۸-۲۰۱۸  ارسال فرماید .

  ایمیل

  شماره مبایل

  تخلص

  نام

  شهر

   

   

   

   

  انقره

   

   

   

   

  قیصری

   

   

   

   

  استانبول

   

   

   

   

  قونیه

   

   

   

   

  ازمیر

   

   

   

   

  ازکیهشیر

   

   

   

   

  کوجالی

   

   

   

   

  بورسا

   

   

   

   

  انتالیا

   

   

   

   

  ادانا

   

   

   

   

  سکاریا

   

   

   

   

  غازی انتیب

   

   

   

   

  سامسون

   

   

   

   

  دینیزلی

   

   

   

   

  مه لتیا

   

   

   

   

  بلک ایسیر

   

   

   

   

  مانیسا

   

   

   

   

  اسپارتا

   

   

   

   

  کرک کله

   

   

   

   

  کوتاهیه

   

   

   

   

  ارز روم

   

   

   

   

  ایلازه

   

   

   

   

  سیواس

   

   

   

   

  اکسرای

   

   

   

   

  چنه کله

   

   

   

   

  میرسین

   

   

   

   

  بولوو

   

   

   

   

  ایدین

   

   

   

   

  ایدیرنه

   

   

   

   

  ترابزون

   

   

   

   

  قهرمان مراش

   

   

   

   

  افیون

   

   

   

   

  تی کیر دا

   

   

   

   

  ریزه

   

   

   

   

  ایرزینجان

   

   

   

   

  قیصری

   

   

   

   

  بارتین

   

   

   

   

  بلیجیک

   

   

   

   

  یوزگات

   

   

   

   

  دوزجه

   

   

   

   

  توکات

   

   

   

   

  گیرسیون

   

   

   

   

  شانله اورفا

   

   

   

   

  کلیز

   

   

   

   

  کرکلر ایلی

   

   

   

   

  بوردور

   

   

   

   

  موولا

   

   

   

   

  هتای

   

   

   

   

  نیده

   

   

   

   

  اوردو

   

   

   

   

  عثمانیه

   

   

   

   

  اوشاک