• اطلاعیه:

    قابل توجه متقاضیان محترم پاسپورت؛

    بمنظور تسهیل امور،  از تمام متقاضیان محترم پاسپورت، تقاضا میگردد تا جهت اخذ پاسپورت جدید قبل از مراجعه شان به بخش قونسلی سفارت، با شماره 05529177134 ساعت 11:00 الی 02:00 بعد از ظهر  در تماس شده تا وقت مصاحبه‌ای شان تنظیم گردد.

    لطفاً بدون تعیین زمان مصاحبه برای تجدید پاسپورت، به بخش قونسلی سفارت مراجعه ننمایید.