• اطلاعیه!

    به اطلاع محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان!

    قرار است تعدادی زیادی از محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان که در دور اول این سلسله بورس های به کشور ترکیه عزیمت نموده بودند، در سال روان ۲۰۱۶ فارغ شوند. بنا از تمام محصلین عزیز که فارغ شده اند خواسته میشود تا قبل از برگشت به کشور با اسناد دست داشته ( دیپلوم فراغت ) به سفارت مراجعه نموده تا باشد اسناد شان از طریق سفارت تصدیق شود و همچنان کاپی تکت های طیاره شان را نیز به سفارت تسلیم نمایند جهت اجراات بعدی پولی در مرکز، در غیر ان اسناد شان قابل اجراات بعدی نخواهد بود.

    بااحترام

    سفارت افغانستان- انقره
    دفتر آتشه تحصیلی