• اطلاعیه!

  به اطلاع عموم محصلین محترم بورسیه های دولتی افغانستان!

  طوریکه در جریان قرار دارید دفتر اتشه تحصیلی مکلف است تا همه ساله بعد از امتحانات نهایی، ترانسکریپت نمرات و سند برحالی تحصیلی ( اورنجی بلگه ) محصلین را جمع آوری و بعد از توحید به مرکز بفرستد.

  بنا جهت سهولت هر چه بیشتر و از استفاده موثر از وقت، از تمام محصلین محترم به طوری جدی تقاضا میگردد تا اسناد خواسته شده ( ترانسکریپت نمرات جدید و اورنجی بلگه )‌ را از طریق پست به ادرس سفارت افغانستان در انقره الی ختم ماه اوستوس ( اگست ۲۰۱۶ ) ارسال بدارند.

  نوت: محصلین که اسناد خود را ارسال ننمایند در لست محصلین غایب شمرده شده و امتیازات شان قانونا قطع خواهد شد .

  ادرس سفارت افغانستان در انقره:

  Cınahh cadase No 88

  Afganistan büyükelçiliği

  Çankaya  Ankara

  ۰۰۹۰۳۱۲۴۴۲۳۳۴۳

  ۰۰۹۰۵۳۸۲۴۸۰۱۰۰