• اطلاعیه

    بسم الله الرحمن الرحیم

    مشکل ثبت نام محصلین بورسیه های دولتی افغانستان به اثر مساعی مسؤلین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انقره عجالتاً حل گردیده است و محصلین بورسیه های فوق الذکر میتوانند در تمامی پوهنتون های که مصروف آموزش میباشند، برای سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ثبت نام نمایند.

    قابل یاد آوری است، که اصل مکتوب از طریق اداره‌‌‌ یوک به تمام پوهنتون ها ارسال شده است، ولی به منظور تسریع پروسه ثبت نام محصلین محترم میتوانند از ویب سایت این سفارت،کاپی مکتوب متذکره را دریافت و در صورتیکه به کدام پوهنتون نرسیده باشد، آنرا ارائه دارند.

    بااحترام