• به اطلاع محصلین بورسیه دولت افغانستان در ترکیه رسانیده میشود:

    به اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان واصل و نگاشته است که برای آنعده از محصلینکه اسناد شان توسط کمیته بررسی، ارزیابی و کامیاب پنداشته شده اند، معاشات ماه جنوری شان را حواله و برای تعداد محصلینکه اسناد شان بعد بررسی ناکام پنداشته شده، معاشات شان تا هدایت بعدی و فیصله نهائی شورای وزیران از مرکز حواله نه گردیده است.

    در قسمت فیس پوهنتون ها و فیس لیلیه محصلین که ناکام مانده اند هدایت بعداً صادر خواهد شد.