• ملاقات شارژدافیر سفارت با مدیر عمومی اداره مهاجرت جمهوری ترکیه

     بتاریخ 2 سپتامبر 2020، محترم حبیب احمد خنجانی شارژدافیر سفارت با داکتر سواش اونلو، مدیرعمومی ادارۀ مهاجرت جمهوری ترکیه، ملاقات نمود.

    در این ملاقات روی موضوعات شامل (مشکلات مهاجرین، مشکلات محصلین که جهت ادامۀ دروس از کشور وارد جمهوری ترکیه میگردند، تسهیل نمودن پروسۀ بازگشت به وطن) بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

    در مقابل آقای اونلو، از همکاری دفترش روی موضوعات مطروحه اطمینان داد. طرفین روی همکاری مشترک جهت انجام امور میان سفارت و ادارۀ مهاجرت، تأکید نمودند.