• اطلاعیه!

    به اطلاع عموم محصلین محترم مقیم جمهوری ترکیه رسانیده میشود، اینکه به اساس سعی و تلاش این سفارت و پیشنهاد وزارت محترم امورخارجه ج.ا.ا. حکم شماره (1318) مؤرخ 4/6/1399 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صادر و چنین مشعر است:

    (توزیع پاسپورت بدون محصول صرف در بدل قیمت کتابچۀ پاسپورت برای تمام محصلین افغان مقیم خارج، بعد از اخذ سند معتبر، قابل اعتبارمیباشد).

     بناٌ این سفارت به اساس حکم فوق مقام عالی ریاست ج.ا.ا.  منبعد برای محصلین افغان درجمهوری ترکیه توزیع پاسپورت را بدون محصول و تنها با پرداخت قیمت کتابچۀ پاسپورت، اجرأ مینماید.